SD överklagar beslut om delegerad rätt att teckna överenskommelser gällande asylsökande | Sverigedemokraterna Oskarshamn

SD överklagar beslut om delegerad rätt att teckna överenskommelser gällande asylsökande

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 januari 2015 så beslutade kommunfullmäktige om att delegera rätten att teckna överenskommelse om asylplatser till kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna tog i kommunfullmäktige strid för att denna typ av överenskommelser fortsatt skall fattas av kommunfullmäktige.

Det med anledning av vår uppfattning att detta beslut är av principiell beskaffenhet på grund av sitt tydliga politiska moment där de partier som finns representerade i kommunfullmäktige har vitt skilda åsikter. Det finns också i den allmänna debatten ett tydligt politiskt moment i diskussionen om asyl- och flyktingmottagande. I denna typ av beslut som rör överenskommelser kring asyl- och flyktingmottagande så kommer bedömningar ifråga som just är av en principiell natur.

Det har även sedan tidigare prövats av ett flertal förvaltningsrätter huruvida överenskommelser av detta slag är av principiell beskaffenhet eller inte. Som stöd för vår uppfattning kan avgöranden av Förvaltningsrätten i Malmö i mål 8186-11 samt 4132-10, Förvaltningsrätten i Härnösand i mål 4193-12, Förvaltningsrätten i Karlstad i mål 4279-13 och Förvaltningsrätten i Uppsala i mål 851-14 ges där sådana överenskommelser funnits vara av principiell
beskaffenhet.

Därför så väljer nu Sverigedemokraterna att överklaga det fattade beslutet till Förvaltningsrätten med yrkande om att det skall upphävas.