Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 5

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • SD Oskarshamn deltar på politikercafé

  Av Martin Kirchberg den 29 mars, 2017
  0

  Torsdagen den 23 mars deltog Sverigedemokraterna Oskarshamn på Oscarsgymnasiets politikercafé. Samtliga av kommunens partier fanns närvarande och från kommunföreningen deltog ordförande Michael Erlandsson.

  Under en och halv timme fick eleverna möjlighet att i små grupper sätta sig ned och samtala med representanter för de olika partierna. Sverigedemokraternas bord var välfyllt med foldrar som beskriver partiets politik.

  ”Intresset för partiet var stort och många av eleverna ställde frågor och jag kan bekräfta att det finns en nyfikenhet kring oss” säger Michael Erlandsson. ”Eleverna känner till partiet och vi är en del av det ‘mentala möblemanget’, så att säga”.

  Sverigedemokraterna kan konstatera att dagens politikercafé genomfördes bra och att det var extremt givande att få träffa så glada och trevliga ungdomar.

  Michael Erlandsson vid partiets bord fullt med foldrar om Sverigedemokraternas politik.

 • Sverigedemokraterna arbetar för ett tryggare Oskarshamn

  Av Martin Kirchberg den 29 mars, 2017
  0

  Fredag den 17 mars deltog Sverigedemokraterna Oskarshamn på ett möte med organisation Purple Flag som verkar för trygga och levande städer. På plats för Sverigedemokraterna fanns Mattias Bäckström Johansson, Michael Erlandsson och Jan Johansson. Sverigedemokraterna var helt klart det parti som var starkast representerat på mötet.

  Efter presentationer och diskussioner gav sig mötesdeltagarna ut på en trygghetsvandring i centrala Oskarshamn. Under vandringen identifierade vi de platser som vi upplevde mörka och otrygga. Just betoningen av att lysa upp mörka områden var ett återkommande inslag i diskussionerna under mötet.

  ”Under vandringen kunde vi se att det med relativt enkla lampanordningar skulle gå att lysa upp de många ytor av slottsparken som är mörka och som kanske särskilt kvinnor finner otrygga” säger Mattias Bäckström Johansson.

  Något som både oroade och förvånade Sverigedemokraterna var hur en del företrädare från de övriga partierna närmast resonerade som att det var ett problem att kommuninvånarna berättar om sin känsla av otrygghet och att media rapporterar om brottsligheten.

  ”Vi kommer aldrig att ignorera kommuninvånarnas upplevelser och känsla av otrygghet” säger Michael Erlandsson. ”Det är tråkigt att en del andra av mötesdeltagarna tyckte att det var mer besvärande att media rapporterar om brottsligheten än det faktum att våld- och sexualbrott faktiskt ökar”.

  Trots detta framkom det många goda tankar kring hur viktigt det är att kommunen erbjuder ett gott företagsklimat för att stärka och utveckla affärs- och restauranglivet i staden. Genom att göra så kan vi få en mer levande stadskärna, vilket också förhoppningsvis kommer att öka trygghetskänslan.

  ”Sverigedemokraterna har här unika politiska förslag för att stärka små- och medelstora företag, men även för att hela Sverige ska kunna leva, utvecklas och vara tryggt” avslutar Mattias Bäckström Johansson.

  Från vänster: Mattias Bäckström Johansson, Beathe Skaate (koordinator Purple Flag), samt Michael Erlandsson.

 • Debattartikel om LOV

  Av Martin Kirchberg den 27 mars, 2017
  0

  I början av mandatperioden var Sverigedemokraterna det första partiet i Oskarshamn som lyfte möjligheten att även införa lagen om valfrihet (LOV) i kommunen då Alliansen och Sverigedemokraterna tillsammans hade en majoritet i kommunfullmäktige. I den motion som vi har lagt till kommunfullmäktige är förslaget, med intentionen att införa LOV, att utreda förutsättningarna för ett sådant införande i kommunen.

   

  Det intressanta är att de partier som gick till val på ett införande av LOV är nu i majoritet i kommunen och att det redan idag finns förutsättningar för att införa det. Frågan är däremot hur Centerpartiet som nu ingår i det socialistiska styret i Oskarshamn ställer sig idag. I valrörelsen lovade de att en röst på Centerpartiet skulle innebära ett skyndsamt införande av LOV och att förslaget skulle ha hög prioritet hos dem.

   

  Efter valet blev det däremot klart för väljarna att en röst på Centerpartiet istället blev en röst för fortsatt socialdemokratiskt styre. När motionen nu kommer att behandlas under året är frågan även huruvida rösten på Centerpartiet även utgör en garant mot ett införande eller om man ens är beredda att stödja ett förslag om att utreda förutsättningarna för ett införande av LOV.

   

  Lagen fungerar som ett frivilligt redskap för kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamheter genom att låta brukare själva få välja vem som ska hjälpa eller vårda dem då. Lagen ger makten till brukarna och deras familjer att själva få välja vilken aktör som ska hjälpa till med grundläggande angelägenheter, vilket är av stor vikt då människor är olika och har olika typer av behov.

   

  Kommunen har det yttersta ansvaret för att äldre får den vård och omsorg som behövs. I ansvaret ingår att följa upp beslut och att kontrollera de utförare som har i uppdrag att verkställa kommunens beslut. Uppföljningen är avgörande för att säkerställa att äldre får en god vård och omsorg. Ett införande av LOV inom särskilda boenden och hemtjänsten innebär att man öppnar upp för fler utövare, vilket skulle kunna generera flera positiva effekter. Sverigedemokraterna anser att denna lag skulle öka lyhördheten bland samtliga utövare och genom en konkurrenssituation leda till höjd kvalitet och ökat livsinnehåll för våra äldre.

   

  Konkurrens är utvecklande och leder till nytänkande både när det gäller idéer och metoder. Vår uppfattning är att det är av betydelse att utreda förutsättningarna för införande av LOV, med fokus på kostnader, effektivitet i verksamheten och ersättningsmodeller vid ett eventuellt införande för att skapa en vård och omsorg med hög kvalitet.

   

   

  Britt-Marie Sundqvist (SD)
  Gruppledare

  Michael Erlandsson (SD)
  Ordförande SD Oskarshamn

  Mattias Bäckström Johansson (SD)
  Riksdagsledamot

 • Motion om barnäktenskap

  Av Martin Kirchberg den 27 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna ser extremt allvarligt på att äktenskapsstrukturer mellan barn och vuxna personer håller på att etablera sig i Sverige igen, främst genom den invandring som landet har. Det råder ingen tvekan om att frågan länge har varit tabu, men Oskarshamns kommun måste gå i framkant mot barnäktenskap och tydligt signalera att detta inte är acceptabelt i dagens Sverige. Sverigedemokraterna har därför valt att skriva en motion för att bl.a. undersöka om barnäktenskap förekommer i kommunen.

 • Befolkningsökningen och migrationen

  Av Martin Kirchberg den 17 mars, 2017
  0

  Den stora migrationen till Sverige av asylsökande har gjort att befolkningsutvecklingen har skenat iväg i Oskarshamns kommun och många andra kommuner vittnar om samma sak. Målet om 30 000 kommuninvånare 2030 är inget nytt, men asylinvandringen har blivit ett sätt för den rödgröna majoriteten att nå detta mål.
  Sverigedemokraterna kan enbart poängtera att kommunalrådet Peter Wretlund och den rödgröna majoriteten har varit ansvarslösa som har stått passiva inför den snabba befolkningsutvecklingen av asylsökande. De verkar också inte ha förstått att det väsentliga inte är ett specifikt invånarantal i sig utan de förutsättningar som en kommun kan erbjuda företag och människor. Följden av det stora antalet asylsökande innebär ökade kostnader för kommunen, belastningar inom skola, vård och omsorg, men även ökad otrygghet för i synnerhet kvinnor, vilket får till följd att kommunens grundläggande förutsättningar för att kunna växa hållbart och långsiktigt försvagas.
  Sverigedemokraterna tar, till skillnad från de rödgröna majoriteten, ansvar för kommuninvånarna och prioriterar deras väl och ve i första hand. Vi är av uppfattningen att Oskarshamn endast kan växa och gå starkare framåt om politiken fokuserar på att utveckla kommunens grundläggande förutsättningar: en god arbetsmarknad, ett företagarvänligt klimat, fullgod vård och skola, samt trygghet på gator och torg och så vidare. Först då kan Oskarshamn erbjuda sina invånare genuina möjligheter till framgång, tillväxt och framtidstro.
  Den fråga som kommunalrådet Peter Wretlund och den rödgröna majoriteten behöver svara på är om det inte är bättre att verka för goda grundläggande förutsättningar i kommunen istället för att desperat och naivt försöka nå ett visst invånarantal genom massinvandring?

  Sverigedemokraterna Oskarshamn

  Britt-Marie Sundqvist
  Gruppledare

  Michael Erlandsson
  Ordförande i kommunföreningen