Sverigedemokraterna Oskarshamn | Sverigedemokraterna i Oskarshamn | Sida 5

Sverigedemokraterna Oskarshamn

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Oskarshamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Michael Erlandsson

Ordförande SD Oskarshamn

Michael Erlandsson

Tel: 070-256 04 34
Skicka e-post till oss

 • Sverigedemokraterna Oskarshamn firade 10 år!

  Av Martin Kirchberg den 7 december, 2016
  0

  Under onsdagskvällen firade Sverigedemokraterna i Oskarshamn 10 år och där de närmare 30 medlemmarna som närvarade bjöds på kaffe och tårta, tal samt ett axplock av tidningsartiklar som varit under denna tid som prydde väggarna. För kvällen var riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson inbjuden som talare och där han berättade om partiets lokala historia, anekdoter från tidigare valrörelser och när kommunföreningen bildades efter valet 2006 då partiet kom in i kommunfullmäktige för första gången med två mandat och där Jonny Evaldsson blev föreningens första ordförande.

  Efter det höll Michael Erlandsson som är ordförande för SD Oskarshamn ett tal om partiets situation idag där vi har ett opinionsstöd om närmare 20 procent när man väger samman alla opinionsinstitut samt betonade de utmaningar som partiet står inför i valet 2018 och hur viktigt det är att vi fortsätter att utvecklas för att ta ansvar för kommunen och Sverige.

   

  IMG_2031

  IMG_2053

  IMG_2078

 • Lärarna utan lyft måste kompenseras

  Av Martin Kirchberg den 6 december, 2016
  0

  Lärare som hamnar utanför lönelyftet kommer innebära problem för skolan och eleverna. 2013 tog regeringen beslut på att tillföra medel till landets kommuner för att inrätta karriärtjänster bland lärarna så kallade förstelärartjänster. Vissa kriterier ställdes för detta, bland annat ska en lärare med karriärtjänst huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör undervisningen till. Även introduktion av nyanställda lärare, coacha andra lärare, initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen med mera ska ingå i arbetsuppgiften. I övrigt är det upp till huvudmannen att formulera tjänstens innehåll. Ett lönepåslag på 5 000 kronor per månad tillfördes varje förstelärare. Redan här var det många lärare som tyckte att utnämningen av förstelärare skedde på godtyckliga grunder.

  Nästa satsning på pedagogerna från staten kom i samband med att ett särskilt lönelyft infördes. Totalt kommer tre miljarder kronor att tillföras detta lönelyft årligen. Även här sattes ett antal kriterier upp för vilka lärare som får ta del i detta lönelyft. Läraren måste vara legitimerad, redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning, visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat med mera. I övrigt är det huvudmannen (kommunen) som formulerar tjänsternas innehåll. Bildningsförvaltningen i Oskarshamns kommun har bestämt att varje lärare som får ta del i lönelyftet får ett påslag på 2 800 kronor per månad. Till saken hör att förstelärararna som redan fått ett lönelyft är direktkvalificerade till detta lönelyft och närmare en tredjedel av kommunens pedagoger får del av lönelyftet medan två tredjedelar hamnar utanför. Även här anser många lärare att tilldelningen skett på godtyckliga grunder. Det här har skapat stor irritation och frustration bland kommunens lärare. Missnöjet med lärarlönelyftet är så starkt att lärare vägrar samarbeta, blir sjuka, säger upp sig eller till och med lämnar yrket. Det finns redan exempel på detta.

  Sverigedemokraterna i Oskarshamn anser nu att kommunen måste se det allvarliga i detta och att ingången bör vara att själva gå in och kompensera de lärare som hamnar utanför detta lönelyft med samma summa, alltså 2 800 kronor per månad. I annat fall kan kommunen hamna i en mycket brydsam situation med lärarflykt, sjukskrivningar med mera som självklart kommer att drabba skolornas elever mycket hårt.

  Jan Johansson
  Sverigedemokraterna
  ledamot Bildningsnämnden

  Michael Erlandsson
  Sverigedemokraterna
  ordförande kommunföreningen

 • Den nya biblioteksplanen

  Av Martin Kirchberg den 6 december, 2016
  0

  Den politiska majoriteten har presenterat ett nytt förslag till biblioteksplan för Oskarshamns kommun som drar upp riktlinjerna för verksamheten i kommunens bibliotek i form av visioner, mål och fokusområden.

  Ett sådant fokusområde är Mångspråk där biblioteken ska erbjuda tolk vid bibliotekens arrangemang i en ökad utsträckning med syftet att tillgängliggöra arrangemangen för besökare som inte har svenska som modersmål. I planen står även att satsningar på litteratur på andra språk är nödvändigt för att möta den stora gruppen nyanlända.

  Sverigedemokraterna finner målet för fokusområdet Mångspråk problematiskt av flera anledningar. Dels verkar det inte finnas några begränsningar knutna till hur många och hur ofta tolkar ska erbjudas personer som inte har svenska som modersmål. Den politiska majoriteten verkar inte ha reflekterat kring vilka kostnaderna kan bli med att erbjuda tolkar vid arrangemang och hur detta kan påverka upplevelsen. Det finns också starka skäl till att ifrågasätta om tolkar verkligen leder till ökade incitament för i synnerhet nyanlända att lära sig svenska.

  Sverigedemokraterna anser inte att skattebetalarnas pengar bör gå till att betala för tolkar vid arrangemang eller till att specifikt köpa in litteratur på andra språk än svenska i syftet att positivt särbehandla personer med annat modersmål än svenska. Detta är inte att hantera skattemedel ansvarsfullt.

  Det svenska språket är en nödvändig nyckel för att hålla ihop det svenska samhället och att ge nyanlända en genuin chans att integreras i det svenska samhället. Det som behövs är en effektiv undervisning i det svenska språket tillsammans med incitament för nyanlända och invandrare att tillgodogöra sig svenska. Sverigedemokraterna anser att den nya biblioteksplanen verkar kontraproduktivt i dessa avseenden, till skada för såväl svenskar som nyanlända.

  Jan Johansson
  Ledamot i bildningsnämnden för Sverigedemokraterna

  Michael Erlandsson
  Ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn

 • Nej till höjd maxtaxa i omsorgsavgiften

  Av mattias.b.johansson den 11 oktober, 2016
  0

  Under måndagens kommunfullmäktige fick varje parti en fråga om huruvida man avsåg att höja maxtaxan i omsorgsavgiften. Frågeställningen är aktuell utifrån att taket höjdes för högkostnadsskyddet av den rödgröna regeringen med stöd av Vänsterpartiet i förra budgetpropositionen. Detta var en del av finansieringen av andra åtgärder till äldre där man lät andra äldre finansiera detta.

  I budgetpropositionen gav man kommunen ”möjligheten”, som man bokstavligen kallade det, att höja maxtaxan för omsorgsavgiften för pensionärer och funktionsnedsatta. Låt gå för om man endast hade gett möjligheten till att höja taket, men motsvarande del av höjningen kan ge i inkomster för kommunen tog man även bort i statsbidrag till kommunerna. Därmed tvingar man snarare kommunerna att höja maxtaxan.

  Sverigedemokraterna tycker att det är skamligt att man hämtat finansiering från just en av de grupper som är mest utsatta och som i sin vardag är i behov av hjälp på olika sätt för att klara sig. Vi har därför tittat på vad kostnaden skulle bli för Oskarshamns kommun om man här avstod från att höja maxtaxan. Kostnaden för det uppgår till drygt 460 tkr för att kompensera Socialnämnden och där det i sammanhanget kan nämnas att den kompensationen utgör ca 0,08% av vad nämnden har att röra sig med sammantaget. Sverigedemokraterna kommer i vårt budgetförslag att bibehålla maxtaxan och rösta nej till att höja den!

   

  ON: Sex av åtta partier vill höja maxtaxan

 • Insändare med anledning av diskussioner kring samarbete med SD

  Av mattias.b.johansson den 9 oktober, 2016
  0

  Peter Wretlund (S) och Magnus Larsson (C) ondgör sig över att Liberalerna och Kristdemokraterna kan tänka sig att samtala med Sverigedemokraterna efter valet 2018. Denna besynnerliga upprördhet vill Sverigedemokraterna kommentera.

  Det förvånar knappast någon att Socialdemokraterna och Centerpartiet inte kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Frågan som infinner sig är så klart varför Wretlund och Larsson är upprörda över att det finns andra partier som är öppna för samtal med Sverigedemokraterna? Det kan enbart vara positivt att fler partier ansluter sig, om än långsamt, till sverigedemokratisk och sverigevänlig politik.

  I synnerhet Larsson gör sig skyldig till ett märkligt resonemang, nämligen att det skulle vara ett tecken på kompromisslöshet att vilja ha inflytande i ett politiskt samarbete. Har inte hans eget parti, Centerpartiet, krav på inflytande i den konstellation som nu styr kommunen och som man är en del av?

  Att som Larsson anklaga Sverigedemokraterna för att vara kompromisslösa blir sannerligen smaklöst med tanke på vilket ställningstagande han själv ger uttryck för då han säger att för mig är det fullständigt otänkbart att samarbeta med Sverigedemokraterna. Det finns inte på kartan. Wretlund är tydligen av en snarlik uppfattning när han säger att ett samarbete med Sverigedemokraterna inte finns i denna värld.

  Det framstår med all tydlighet att det är Wretlund och Larsson som bäst symboliserar vägran till att samtala och att kompromissa.

  Vad Sverige behöver i dag är inte mer av dogmatiskt tänkande och samtalsvägran. Vad Sverige behöver är ett politiskt klimat där partierna samtalar med varandra och är beredda att tillsammans verka för folkets och landets bästa. Sverigedemokraterna är det parti som genuint står upp för denna mittenlinje och försoning i svensk politik. Vi är beredda att sträcka ut en hand och samtala med alla partier för Oskarshamns bästa.

  Michael Erlandsson
  Ordförande Sverigedemokraterna Oskarshamn

  Britt-Marie Sundqvist
  Gruppledare Oskarshamn