Budget | Sverigedemokraterna Oskarshamn

Budget

Budgetförslag

Här är de budgetförslag som vi lagt fram i kommunfullmäktige.

 

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2018

Sverigedemokraternas budgetförslag för 2018 och VP 2019-2020 går att läsa i sin helhet på denna länk.

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2017

Sverigedemokraternas budgetförslag för 2017 och VP 2018-2019 går att läsa i sin helhet på denna länk.

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2016

Sverigedemokraternas budgetförslag för 2016 och VP 2017-2018 går att läsa i sin helhet på denna länk.

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2015

Sverigedemokraternas budgetförslag för 2015 och VP 2016-2017 går att läsa i sin helhet på denna länk.

 

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2014

Sverigedemokraterna presenterade under fredagen sitt budgetförslag inför kommunfullmäktiges budgetmöte den 25 november. Nedan presenteras budgetförslaget kort och hela budgetförslaget går att läsa i sin helhet på denna länk.

Satsningar:
Satsning på arbetsmarknadsprojekt
Digitalt museum
Utökat stöd föreningsliv
Bidrag till djurskyddet för veterinärkostnader
Ramförstärkning till skolan

Besparingar:
Minskat partistöd
Minskade politiska arvoden
Slopad hemspråksundervisning och modersmålsstöd
Nollavtal flyktingmottagning

 

 

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2013

Hela budgetförslaget finns att läsa i sin helhet här.

 

 

 

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2012

Sverigedemokraternas budgetförslag finns att läsa här i sin helhet.

Sverigedemokraterna i Oskarshamn presenterar nu sitt budgetförslag för 2012 och verksamhetsplan 2013-2014.Vårat syfte och mål med kommunpolitiken i Oskarshamn är att värna oskarshamnarnas intressen, skapa en attraktiv stad att leva i samt att skapa en stad med stort hjärta, hög grad av sympati och solidaritet för medmänniskorna.

Sverigedemokraterna vill verka för ett stopp i flyktingmottagandet i Oskarshamn, tills dessa att en mer ansvarsfull invandringspolitik implementerats på riksnivå. Ett sådant flyktingmottagande skall då riktas mot konventionsflyktingar och kvotflyktingar. Därför så föreslår vi att Oskarshamns kommun skall ha ett ”noll-avtal” gällande flyktingmottagning. Det innebär att mottagandet begränsas till självinflyttningen samtidigt som förutsättningar finns för en grundläggande verksamhet då grundbidrag erhålles. Sverigedemokraterna vill även att flyktingverksamheten skall redovisas separat i boksluten, så att verksamheten blir mer transparent och en tydlig bild ges över vilken täckning som de statliga bidragen ger.

Sverigedemokraterna vill för att motverka politikerförakt och frigöra resurser till angelägna satsningar inom omsorgen och skolan minska kostnaden för den politiska organisationen. Vi föreslår att beräkningsgrunden för de politiska arvodena ändras till inkomstbasbeloppet (ibb) samt en halvering av partistöden.

Då Sverigedemokraterna befarar att hemspråksundervisningen försvårar assimilering och att pengarna hade kunnat komma till bättre användning inom andra områden så vill Sverigedemokraterna avveckla modersmålsstödet och hemspråksundervisningen. I samband med detta så vill Sverigedemokraterna även satsa större delen av denna besparing på en förstärkt svenska undervisning.

En trygg och värdig ålderdom måste bli en självklarhet. I syfte att försöka höja livskvaliteten för kommunens äldre bör även ett försöksprojekt med rekrytering och utbildning av oavlönade omsorgsvolontärer inrättas, som vi även tidigare motionerat om. Tanken med detta är att förmå oskarshamnare att på frivillig basis hjälpa till i omsorgen om de gamla genom att till exempel ta med dem på promenader och utflykter eller bara ta sig tid att samtala med dem, vilket personalen många gånger inte hinner.

Sverigedemokraterna vill att det till ägardirektiv för Byggebo fastställs att bolaget skall utskifta 50% av resultatet till ägarna. Sverigedemokraterna anser det rimligt med en sådan utdelningspolicy då kommunens kapitaltillskott till Byggebo, ger bolaget ett kassaflöde som de inte förtjänar.

 

 

 

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2011

Sverigedemokraternas budgetförslag finns att läsa här i sin helhet.

Sverigedemokraterna i Oskarshamn lägger för tredje året i rad fram ett eget budgetförslag för Oskarshamns kommun. Sverigedemokraternas syfte och mål med kommunpolitiken i Oskarshamn är att värna oskarshamnarnas intressen, skapa en attraktiv stad att leva i samt att skapa en stad med stort hjärta, hög grad av sympati och solidaritet för medmänniskorna.

Sverigedemokraterna vill för att motverka politikerförakt och frigöra resurser till angelägna satsningar inom omsorgen och skolan minska kostnaden för den politiska organisationen. Vi föreslår en generell sänkning av politikerarvoden om 15% samt en halvering av partistöden.

Sverigedemokraterna vill att barn- och utbildningsnämnden skall ges i uppdrag att utreda möjligheten att i linje med det så kallade Bunkefloprojektet, införa obligatorisk gymnastik för barn som går i årskurs 1-5 dagligen.

Då Sverigedemokraterna befarar att hemspråksundervisningen försvårar assimilering och att pengarna hade kunnat komma till bättre användning inom andra områden så vill Sverigedemokraterna avveckla modersmålsstödet och hemspråksundervisningen. I samband med detta så vill Sverigedemokraterna även satsa större delen av denna besparing på en förstärkt svenska undervisning.

En trygg och värdig ålderdom måste bli en självklarhet. Därför vill Sverigedemokraterna införa en kommunal äldreombudsman som bevakar de äldres rättigheter. Sverigedemokraterna vill slopa avgiften för trygghetslarmen då vi inte anser att äldres trygghet skall vara en fråga om ekonomi, utan en självklarhet för de som väljer att bo kvar hemma. I syfte att försöka höja livskvaliteten för kommunens äldre bör även ett försöksprojekt med rekrytering och utbildning av oavlönade omsorgsvolontärer inrättas, som vi även tidigare motionerat om. Tanken med detta är att förmå oskarshamnare att på frivillig basis hjälpa till i omsorgen om de gamla genom att till exempel ta med dem på promenader och utflykter eller bara ta sig tid att samtala med dem, vilket personalen många gånger inte hinner.

Sverigedemokraterna vill även att flyktingverksamheten skall redovisas separat i boksluten, så att verksamheten blir mer transparent och en tydlig bild ges över vilken täckning som de statliga bidragen ger.

Sverigedemokraterna vill att det till ägardirektiv för Byggebo fastställs att bolaget skall utskifta 50% av resultatet till ägarna. Sverigedemokraterna anser det rimligt med en sådan utdelningspolicy då kommunens kapitaltillskott till Byggebo, ger bolaget ett kassaflöde som de inte förtjänar.

 

 

 

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2010

Sverigedemokraternas budgetförslag för 2010 finns att läsa här.

 

 

 

 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2009

Budgetförslaget kan laddas hem i sin helhet – Ladda hem budgetförslag 2009

Nya tider väntas framöver då kommunfullmäktige med all förmodan beslutar om att sänka det ekonomiska målet om nettokostnadernas andel utav skatteintäkter och statsbidrag. Vilket innebär att beroendet utav finansnettot kommer att minska framöver. Sverigedemokraterna föreslår genom sitt budgetförslag att detta skall ske genom en mjuklandning, i detalj att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag skall minskas med ca 0,7%-enheter per år fram till 2011. Vi tar även hänsyn till det minskade finansnettot och budgeterar med det finansnetto som ekomoniavdelningen anser är troligt för 2009,2010 och 2011. Det innebär en minskning från kommunstyrelsens preliminära ram med 44 435 tkr, 45 635 tkr respektive 33 635 tkr.

Utöver de budgetförslag som förvaltningarna har presenterat i sina konsekvensbeskrivningar och tilläggsförslag så har Sverigedemokraterna ett antal egna yrkanden.

För att motverka politikerförakt och frigöra resurser till angelägna satsningar inom omsorgen och skolan vill sverigedemokraterna att kostnaden för politikerarvoden och partistöd, skall hållas så lågt som möjligt. Vi föreslår en generell sänkning av politikerarvoden och ersättningar om 10% samt en sänkning av partistödet om 30%, vilket leder till en besparing om 880 tkr på detta område.

Vi vill verka för ett stopp i flyktingmottagandet i Oskarshamn. De styrande i Oskarshamn hävdar idag att kommunens flyktingmottagande på grund av statsbidraget är kostnadsneutralt eller till och med vinstgivande. Mot bakgrund av att en rad vetenskapliga utredningar slagit fast att det statliga stödet är kraftigt underdimensionerat och att Sveriges kommuner och landsting räknat fram att det statliga stödet i genomsnitt bara täcker 22% av de kommunala kostnaderna för flyktingmottagandet, så är detta påstående ganska häpnadsväckande. Vi budgetarar dock med att spara, mycket lågt räknat, de nettokostnader som tidigare har presenterats för fullmäktige per år på att stoppa vidare flyktingmottagande.

Då vi befarar att verksamheten försvårar assimilering, att pengarna hade kunnat komma till bättre användning inom andra områden och då vetenskapliga rön från bland annat Danmark visat att den är så gott som verkningslös, vill Sverigedemokraterna avveckla modersmålsstödet/hemspråksundervisning i förskolan.

Vi räknar även med att regeringens budgetförslag kommer att antas i riksdagen och räknar hem den kostnadsminskning som sker då arbetsgivaravgiften sänks. Kostnadsminskningen blir för kommunen 5,4 Mkr, det har dock inte tagits någon hänsyn till minskade arbetsgivaravgifter på kommande löneökningar.

Vi vill slopa avgiften för trygghetslarmen då vi inte anser att äldres trygghet skall vara en fråga om ekonomi utan en självklarhet för de som väljer att bo kvar hemma. I syfte att försöka höja livskvalitén för kommunens bör även ett försöksprojekt med rekrytering och utbildning av oavlönade omsorgsvolontärer inrättas, som vi även tidigare motionerat om. Tanken med detta är att förmå oskarshamnare att på frivillig basis hjälpa till i omsorgen om de gamla genom att till exempel ta med dem på promenader och utflykter eller bara ta sig tid att samtala med dem, vilket personalen många gånger inte hinner. En trygg och värdig ålderdom måste bli en självklarhet. Därför bör en kommunal äldreombudsman inrättas som bevakar de äldres rättigheter.

Vi vill inrätta en form utav rådslag som ger ett ökat medborgarinflytande och där medborgare mellan valen ges möjlighet att kunna påverka. För att bidra till att återskapa en gemensam svensk identitet i vårt samhälle och underlätta assimilering bör bidragen till de verksamheter som bevarar, befrämjar och levandegör det svenska kulturarvet utökas och Sverigedemokraterna föreslår därför att en särskild kulturarvsfond skall upprättas dit organisationer och föreningar skall kunna vända sig för att äska medel till verksamheter med kulturarvsfrämjande inriktning.

Personalen på skolorna skall aktivt uppmärksamma mobbing eller utstötthet, agera förstående, konfliktlösande och som en human mellanlänk samt tidigt verka för att de berörda eleverna når en sämja byggd på respekt och acceptans. För att skolan skall kunna uppnå detta mål krävs ökade resurser och ett återinförande av skolvärdar alternativt vår benämning ”stödlärare/klassmorfar”, vars huvudfunktion skall vara att
fånga upp de elever som är på väg utför – antingen av personliga eller av skäl som rör skolans verksamhet.

Vi anser att Katthemmets verksamhet utgör en viktig del i djurskyddet och för Sverigedemokraterna så är beklämmande att de inte skall få sitt driftbidrag på 25 tkr. Därför utökar Sverigedemokraterna ramen för samhällsbyggnadsnämnden så att Katthemmet kan få driftbidrag framgent.

För att ytterligare förbättra säkerheten för kommuninnevånarna så vill vi anslå medel till Räddningstjänstens tilläggsförslag om möjligheten att nyttja brandpersonal på sjukvårdslarm i väntan på ambulans. Samt att avtal tecknas om sjukvårdslarm vid hjärtstopp.